Vedtekter

Eidtun bygdehusforening er en selveiende forening hvor medlemmene ikke hefter for foreningens økonomi. Foreningen skal registreres i Enhetsregisteret.

Foreningen ble stiftet på stiftelsesmøte den 3. mars 2011.

§ 1 Formål
Foreningens formål er å drifte Eidtun Bygdehus ved å skaffe inntekter til nødvendig vedlikehold/forbedringer, for derved å kunne drive med utleie eller egne aktiviteter.

§ 2 Styringsform
Foreningen drives av et styre som består av leder og inntil seks styremedlemmer samt to varamedlemmer.

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer regnes personer over 18 år som er fastboende i Ersfjordbotn og omegns utviklingslags krets.

§ 4 Lover og regler
I tillegg til egne husregler for Eidtun gjelder nasjonale lover, så som røykelov og alkohollovgivning.

§ 5 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens øverste organ, og det skal avholdes årsmøte i løpet av februar måned. Innkalling til årsmøte skjer med minst 3 ukers varsel hvor det settes en frist på 1 uke for å komme med forslag til årsmøtet. Forslagsfristen omfatter også eventuelle forslag på styrerepresentanter. Forslag fra styret om vedtektsendringer skal vedligge innkallingen. Vedtektsendringer kan bare skje med 2/3 flertall på årsmøtet. Stemmeberettigede er de fremmøtte av foreningens medlemmer, jf. § 3.
Årsmøtet skal behandle:
Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent. Styrets årsberetning. Regnskap. Innkomne forslag.
Valg: Styret består av leder, nestleder, sekretær og kasserer og velges slik:
Leder velges for 1 år av gangen. 2-3 styremedlemmer for 2 år av gangen (de resterende er ikke på valg). 2 vararepresentanter for 2 år av gangen. Revisor for 1 år av gangen. 2 representanter til valgkomiteen for 1 år av gangen. Dersom en av de stemmeberettigede ønsker det, skal alle valg skje skriftlig. Med unntak av leder konstituerer styret seg selv. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 6 Avvikling av Eidtun bygdehusforening
Vedtak om nedleggelse av foreningen kan bare skje med 2/3 flertall på årsmøtet, og skal stadfestes av ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Med foreningens eiendeler og aktiva skal det da forholde seg slik: Det velges et avviklingsstyre på 3 personer, hvorav leder skal være leder av Ersfjordbotn og omegn utviklingslag. De to andre skal fortrinnsvis være fra det gamle Eidtunstyret. Det settes av driftsmidler for 3 års tilsyn med Eidtun, utgifter til strøm, forsikring og nødvendig vedlikehold. Dersom det ikke i løpet av disse 3 år er startet ny forening til drift av Eidtun, eller annet, lignende, lokalt foretak, skal det forholdes slik med foreningens eiendeler og verdier: Eidtun bygdehus skal selges til høystbydende. Inventar og løsøre: Skolen/barnehagen kan vederlagsfritt hente det de ønsker av gamle bord, stoler og benker (fra gammelskolen) som befinner seg på Eidtun. Det avholdes en bygdeauksjon over det resterende (dersom noe er lagret utenom Eidtun hentes dette inn og inngår i auksjonen). Med “bygdeauksjon” menes en auksjon som er åpen kun for foreningens medlemmer, jf. § 3. Avviklingsstyret bestemmer hva som skal skje med det som eventuelt ikke blir solgt. Det opprettes et fond/høyrentekonto hvor hele Eidtun-beløpet innsettes. Fondet disponeres ved utviklingslaget, og skal ha navnet Eidtunfondet. Eidtunfondet skal disponeres til fordel for lokalmiljøet, og både enkeltpersoner og lag/foreninger kan søke. Utdeling fra fondet skal skje årlig pr. 1. april, og søknadsfristen er 1. januar. Det deles ut midler til inntil 3 søkere som sammen kan motta inntil 50.000 kroner. Fondskontoen må aldri tømmes.